หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 
   
HOTNEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ค่ะ ^__^
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ว17132 แผนการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว17133 การปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 3284 รายงานการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว3288 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว3289 การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว3290 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ 17021 โอนเงิน กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายนายวินัย วันดี  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว3279 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) พ.ศ.2566  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว3278 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และขอเชิญประชุม  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ 16961 ขอรับเงินบำเหน็จ 65 ปี นางสุรีย์ เกตุภู่ ทต.ลำลูกกา  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว16973 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิมเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว16972 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 16971 การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว16962 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว3274 การโอนจัดสรรเ  [ 18 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 16868 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 18 ก.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว16744 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.5/ 16765 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.2/ว3255 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น่ที่ 134 กลับต้นสังกัด  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 3267 การจัดมหกรรมจัดการความรู้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาคพิเศษ  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.3/ 16790 ขออนุมัติดำเนินการสอบแ่ข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถานธนานุบาล  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.3/ว16788 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง ฯแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรา  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.3/ว16786 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.3/ว16783 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว3259 ขอจัดส่งคู่มือเสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว3257 โครงการเสริมสร้างทักษะการวางแผนการเงินเพื่อสมาชิก กบข.  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว3258 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.5/ 16628 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.3/ว1242 การจัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และเกีรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเพื่อคนการศึกษาท้องถิ่น : Local Education Award 2023  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 16675 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างวันหยุดราชการและวันลาพักผ่อน  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.5/ 16627 คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.5/ 16629 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของเทศบาลตำบลหลักหก  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.3/ว3222 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.3/ว16625 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว16606 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต(กรณีที่ยื่นขออนุญาตได้ทันกำหนดภายใน 120 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564)  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว16608 การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023/ว16498 ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังสัมมนา  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023/ว16495 การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรมการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 16516 ขอเชิญสมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ การประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว16507 ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 187
 
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
  โทรศัพท์ : 0-2959-6465
0-2959-6466
0-2959-6467
  โทรสาร : 02-959-6465 ต่อ 105
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
  จำนวนผู้เข้าชม 129,529 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10